Wyprzedaż
Bluza męska z kapturem ADM Hooded Felpa Unbrushed
Bluza męska z kapturem ADM Hooded Felpa Unbrushed

379,99 zł

Cena regularna: 639,90 zł

Najniższa cena: 379,99 zł
Bluza męska z kapturem ADM Hooded Felpa Unbrushed
Bluza męska z kapturem ADM Hooded Felpa Unbrushed

379,99 zł

Cena regularna: 639,90 zł

Najniższa cena: 379,99 zł
Bluza męska z kapturem ADM Hooded Felpa Unbrushed
Bluza męska z kapturem ADM Hooded Felpa Unbrushed

379,99 zł

Cena regularna: 639,90 zł

Najniższa cena: 379,99 zł
Bluza męska z kapturem ADM Hooded Felpa Unbrushed
Bluza męska z kapturem ADM Hooded Felpa Unbrushed

379,99 zł

Cena regularna: 639,90 zł

Najniższa cena: 379,99 zł
Buty damskie fitness CMP BUTTER FOAM
Buty damskie fitness CMP BUTTER FOAM

149,99 zł

Cena regularna: 279,99 zł

Najniższa cena: 179,99 zł
Buty damskie fitness CMP BUTTER FOAM
Buty damskie fitness CMP BUTTER FOAM

149,99 zł

Cena regularna: 279,99 zł

Najniższa cena: 179,99 zł
Buty damskie fitness CMP BUTTER NIMBLE
Buty damskie fitness CMP BUTTER NIMBLE

159,99 zł

Cena regularna: 299,99 zł

Najniższa cena: 189,99 zł
Buty damskie fitness CMP BUTTER NIMBLE
Buty damskie fitness CMP BUTTER NIMBLE

159,99 zł

Cena regularna: 299,99 zł

Najniższa cena: 189,99 zł
Buty damskie fitness CMP BUTTER NIMBLE
Buty damskie fitness CMP BUTTER NIMBLE

159,99 zł

Cena regularna: 299,99 zł

Najniższa cena: 189,99 zł
Buty dziecięce COLMAR Dalton Lux
Buty dziecięce COLMAR Dalton Lux

269,99 zł

Cena regularna: 379,99 zł

Najniższa cena: 269,99 zł
Buty dziecięce COLMAR Travis Sport Bold
Buty dziecięce COLMAR Travis Sport Bold

269,99 zł

Cena regularna: 379,99 zł

Najniższa cena: 269,99 zł
Buty męskie fitness CMP CHAMAELEONTIS FOAM
Buty męskie fitness CMP CHAMAELEONTIS FOAM

149,99 zł

Cena regularna: 279,99 zł

Najniższa cena: 179,99 zł
Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.movando.pl przez spółkę pod firmą: Movando Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Kolejowa 15/17 lok. 206A, 01-217 Warszawa, posiadającą adres do korespondencji:ul. Kolejowa 15/17 lok. 206, 01-217 Warszawa, telefon: + 48 600 270 663, adres e-mail: kontakt@movando.pl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911704, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, REGON: 389584330, NIP: 5272966156, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (opłacony w całości), jak również zasady i warunki świadczenia przez ww. podmiot nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

2. Terminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – spółka pod firmą: Movando Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem:ul. Kolejowa 15/17 lok. 206A, 01-217 Warszawa, posiadająca adres do korespondencji: ul. Kolejowa 15/17 lok. 206A, 01-217 Warszawa, telefon: + 48 600 270 663, adres e-mail: kontakt@movando.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911704, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, REGON: 389584330, NIP: 5272966156, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (opłacony w całości);

 2. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.movando.pl;

 3. Strona Sklepu internetowego – działające w domenie www.movando.pl strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy;

 4. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, określający m.in. warunki i zasady składania Zamówień, korzystania ze Sklepu internetowego oraz świadczenia nieodpłatnych usług drogą elektroniczną;

 5. Klient – podmiot, z którym zawarta może być zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem przez Sprzedawcę Umowa sprzedaży lub umowa dotycząca świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną;

 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 8. Rejestracja – czynności faktyczne dokonane przez Klienta w sposób określony w Regulaminie
  w celu rozpoczęcia przez niego korzystania z Konta Klienta i zawarcia ze Sprzedawcą umowy
  oświadczenie usługi nieodpłatnej drogą elektroniczną dotyczącej Konta Klienta;

 9. Formularz rejestracyjny – udostępniany przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu internetowego formularz, umożliwiający utworzenie Konta Klienta w Sklepie internetowym;

 10. Konto Klienta – założone w procesie Rejestracji konto Klienta stanowiące zasoby w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane dotyczące Klienta, uruchamiane na rzecz Klienta przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta Rejestracji, do którego dostęp ze strony Klienta następuje przy pomocy indywidualnego loginu i hasła;

 11. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni będących dniami ustawowo wolnymi od pracy wypadającymi w ww. dni;

 12. Produkt – produkt będący rzeczą ruchomą prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Sklepu internetowej, który może być przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

 13. Zamówienie – oświadczenie Klienta, które stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży konkretnego Produktu lub konkretnych Produktów;

 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Strony Sklepu internetowego;

 15. Treści – treści zamieszczone w ramach Strony Sklepu internetowego przez Sprzedawcę w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności graficzne, tekstowe, dźwiękowe, audiowizualne, fotograficzne, stanowiące znaki towarowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwór lub przedmiot praw pokrewnych w myśl obowiązujących przepisów prawa;

 16. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.).

3. Dla celów korzystania ze Strony Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzeń technicznych pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, z włączoną obsługą skryptów Java oraz plików tzw. “cookies”. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Sklepu internetowego to:

 1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;

 2. Klawiatura lub inne urządzenie wskazujące (pozwalające na wprowadzanie tekstu
  i zaznaczanie poszczególnych pól), umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy;

 3. Łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s (kilobitów na sekundę);

 4. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, z włączoną obsługą skryptów Java (Java Script) oraz akceptującą pliki tzw. “cookies”.

4. Dla celów założenia Konta Klienta w procesie Rejestracji, korzystania z usług nieodpłatnych oraz złożenia Zamówienia bez dokonywania Rejestracji konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Niezależnie od ust. 3 powyżej, Sprzedawca wskazuje, że dołoży starań, aby korzystanie ze Strony Sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnie wykorzystywanych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, urządzeń końcowych oraz typów połączeń internetowych, jednakże Sprzedawca nie gwarantuje, że w przypadku każdego połączenia ww. elementów będzie możliwe w każdym czasie korzystanie ze Strony Sklepu internetowego i wszystkich jego funkcjonalności.

6. Strona Sklepu internetowego wykorzystuje pliki tzw. cookies (ciasteczka) stanowiące dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe Sprzedawcy na urządzeniu końcowym Klienta. Klienci za pomocą wyboru stosownej opcji przeglądarki internetowej mogą w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików tzw. „cookies”, w tym szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików tzw. „cookies” bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików tzw. „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki wykorzystywanej przez Klienta. Zezwolenie na korzystanie z plików tzw. „cookies” bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że tzw. „cookies” będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta, a Strona Sklepu internetowego będzie mogła uzyskiwać do nich dostęp. Sprzedawca informuje, że wyłączenie tzw. plików „cookies” przez Klienta może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Sklepu internetowego lub uniemożliwić to korzystanie. Mechanizm tzw. plików „cookies” nie pozwala na pobieranie przez Sprzedawcę jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta. Więcej informacji dotyczących tzw. plików „cookies”, w tym wskazanie rodzaju wykorzystywanych na Stronie Sklepu internetowego tzw. plików „cookies”, znajduje się na Stronie Sklepu internetowego w Polityce prywatności.

7. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń, Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Strony Sklepu internetowego. Sprzedawca nie może jednak zagwarantować, iż działanie Strony Sklepu internetowego będzie przebiegać bez zakłóceń czy też przerw. Przerwy i zakłócenia mogą mieć charakter przejściowy i mogą być spowodowane koniecznością dokonania przez Sprzedawcę naprawy, konserwacji, rozbudowy lub modyfikacji Strony Sklepu internetowego, jak również wynikać z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

9. Wszelkie informacje dostępne na Stronie Sklepu internetowego (takie jak ogłoszenia, reklamy, cenniki, inne informacje) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

II. REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA KLIENTA

1. Rejestracja i założenie Konta Klienta nie są obowiązkowe dla celów złożenia przez Klienta Zamówienia oraz korzystania ze Strony Sklepu internetowego.

2. Dla celów Rejestracji i założenia Konta Klienta niezbędne jest przejście procedury rejestracyjnej opisanej w ust. 3 poniżej. Procedura rejestracyjna jest nieodpłatna i dobrowolna.

3. Rejestracja i założenie Konta Klienta możliwe jest w dwojaki sposób:

 1. Pierwszym sposobem założenia Konta Klienta jest wypełnienie dostępnego w zakładce “Rejestracja / Logowanie” Formularza rejestracyjnego poprzez:

  1. Podanie w dedykowanym dla tych celów polu „Zarejestruj się” adresu e-mail,

  2. Zaznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację Regulaminu (przed zaznaczeniem tego pola Klient ma możliwość i powinien zapoznać się z treścią Regulaminu);

  3. Zaznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się z treścią Polityki prywatności i akceptację Polityki prywatności (przed zaznaczeniem tego pola Klient ma możliwość i powinien zapoznać się z treścią Polityki prywatności);

  4. Zakończenie Rejestracji poprzez zaznaczenie pola „Zarejestruj się” znajdującego się na końcu Formularza rejestracyjnego; przy czym po dopełnieniu ww. czynności Klient może, ale nie musi uzupełniać innych swoich danych w ramach Konta Klienta (może to uczynić później);

 2. Drugim sposobem założenia Konta Klienta jest dopełnienie wskazanych poniżej czynności na etapie składania Zamówienia:

a. Zaznaczenie opcji „Stwórz konto”;

b. Zaznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację Regulaminu (przed zaznaczeniem tego pola Klient ma możliwość i powinien zapoznać się z treścią Regulaminu);

c. Zaznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się z treścią Polityki prywatności i akceptację Polityki prywatności (przed zaznaczeniem tego pola Klient ma możliwość i powinien zapoznać się z treścią Polityki prywatności)

4. W chwili zakończenia Rejestracji, wskazanej w ust. 3 powyżej, następuje zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi dotyczącej prowadzenia Konta Klienta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

5. Sprzedawca może przewidzieć funkcjonalność, zgodnie z którą na etapie Rejestracji Klient będzie miał możliwość udzielić dobrowolnych i nieobowiązkowych zgód na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (tzw. newslettera i innych). Udzielenie zgody wskazanej w zdaniu poprzednim, w przypadku istnienia funkcjonalności umożliwiającej jej udzielenie, ma charakter całkowicie dobrowolny i nie stanowi warunku zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi dotyczącej prowadzenia Konta Klienta.

6. Klient w ramach Konta Klienta i jego funkcjonalności ma możliwość w szczególności:

 1. Wskazywania adresu do wysyłki i adresu rozliczeniowego dla celów Zamówień, które to adresy będą domyślnie używane dla celów składania Zamówień przez Klienta (z możliwością ich modyfikacji), przy czym w przypadku braku uzupełniania ww. adresów przed pierwszym Zamówieniem w ramach Konta Klienta – adresy wskazane przy pierwszym Zamówieniu zostaną automatycznie zapisane w ramach Konta Klienta jako adres do wysyłki i adres rozliczeniowy;

 2. Podglądu swoich Zamówień.

 

III. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA 

 1. Zamówienia mogą być składane przez Klientów posiadających Konto Klienta, jak również przez Klientów nieposiadających Konta Klienta. Posiadanie Konta Klienta nie jest tym samym konieczne dla celów złożenia Zamówienia.
 2. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogę być składane przez Klientów 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 3. Informacje zawarte na Stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy
  w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Produktów przez Klientów w postaci Zamówień.
 4. Wybór konkretnego Produktu, na który Klient chce złożyć Zamówienie, jest dokonywany poprzez dodanie przez niego tego Produktu do tzw. koszyka, co następuje w drodze kliknięcie ikony „Dodaj do koszyka” znajdującej się przy opisie danego Produktu.
 5. Tzw. koszyk umożliwia Klientowi modyfikowanie danych dotyczących wybranych przez Klienta Produktów, w tym ich usuwanie lub zmianę ich ilości oraz przeliczanie ich wartości, poprzez wybór odpowiednich poleceń na Stronie Sklepu internetowego. Zmiana danych w tzw. koszyku możliwa jest do momentu kliknięcia przez Klienta ikony „Kupuję i płacę”, co skutkuje złożeniem Zamówienia.
 6. Klient po skompletowaniu wszystkich Produktów w ramach tzw. koszyka, dla celów złożenia Zamówienia musi dodatkowo jeszcze wypełnić formularz Zamówienia, w tym wszystkie niezbędne dane osobowe, dokonać wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności, przy czym:
  1. Dane zaznaczone symbolem “*” są danymi obowiązkowymi, a ich niepodanie uniemożliwia złożenie Zamówienia;
  2. Dane nieoznaczone symbole “*” są danymi nieobowiązkowymi, które mogą, ale nie muszą być podane przez Klienta dla celów złożenia Zamówienia;
  3. W przypadku Klientów zarejestrowanych nastąpi automatycznie skopiowanie zapisanych w ramach Konta Klienta danych do formularza Zamówienia, z możliwością ich edycji w ramach tego formularza dla celów składanego Zamówienia;
  4. Klienci będący przedsiębiorcami powinni wskazać swoją firmę oraz numer NIP;
  5. Klienci niezarejestrowani będą mieli obowiązek:
   1. Zaznaczyć odpowiednie pole potwierdzające zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację Regulaminu (przed zaznaczeniem tego pola Klient ma możliwość i powinien zapoznać się z treścią Regulaminu);
   2. Zaznaczyć odpowiednie pole potwierdzające zapoznanie się z treścią Polityki prywatności i akceptację Polityki prywatności (przed zaznaczeniem tego pola Klient ma możliwość i powinien zapoznać się z treścią Polityki prywatności);.
  6. Sprzedawca może przewidzieć funkcjonalność, zgodnie z którą Klient – zarówno zarejestrowany, jak i niezarejestrowany – będzie miał również możliwość udzielić dobrowolnej i nieobowiązkowej zgody na otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną (tzw. newslettera i innych) na podany adres e-mail, przy czym w przypadku istnienia ww. funkcjonalności, wyrażenie tej zgody ma charakter dobrowolny – nie stanowi warunku złożenia Zamówienia;
  7. w formularzu Zamówienia pojawi się krótkie podsumowanie Zamówienia wskazujące na łączną cenę do zapłaty przez Klienta z tytułu Zamówienia, w tym z tytułu zamawianych Produktów, kosztów dostawy lub innych dodatkowych kosztów.
 7. Zamówienie jest składane przez Klienta Sprzedawcy poprzez wysłanie uzupełnionego o wszystkie wymagane dane formularza Zamówienia, co następuje poprzez kliknięcie przez Klienta ikony „Kupuję i płacę” znajdującej się pod podsumowaniem Zamówienia, z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 pkt 1) Regulaminu (w którym to przypadku konieczne jest opłacenie Zamówienia).
 8. W przypadku, gdy Klient będzie chciał dokonać zmiany Zamówienia po jego złożeniu, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
 9. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła Klientowi na wskazany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą wszystkie dane dotyczące Zamówienia.
 10. Wiadomość wskazana w ust. 9 powyżej stanowi równocześnie oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zawierana jest w momencie otrzymania informacji wskazanej w zdaniu poprzednim przez Klienta.

 

IV. CENY I SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podane na Stronie Internetowej Sklepu internetowego stanowią ceny brutto (zawierające podatek VAT) i wyrażone są w polskich nowych złotych.

 2. Cena za dany Produkt nie zawiera kosztów dostawy lub innych ewentualnych kosztów, które Klient będzie zobowiązany do poniesienia w związku z Umową sprzedaży. O kosztach wskazanych
  w zdaniu poprzednim Klient będzie poinformowany przed złożeniem Zamówienia, zgodnie z § 3 ust. 6 Umowy.

 3. Sprzedawca do każdego dostarczanego Zamówienia załączy dowód zakupu w postaci faktury. Faktura wystawiana jest na dane podane w Zamówieniu.

 4. Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności:

  1. Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Blue Media, obsługiwany przez spółkę pod firmą: Blue Media S.A., który musi być zrealizowany bezpośrednio po wypełnieniu formularza Zamówienia i kliknięciu ikony „Kupuję i płacę” – w innym przypadku Zamówienie nie będzie mogło zostać złożone;

   Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

   W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 1. Realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie:

  a. W przypadku wyboru sposobu płatności wskazanego w ust. 4 pkt 1) powyżej – po przesłaniu przez Sprzedawcę Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu dotpay o dokonaniu płatności przez Klienta 100% środków pieniężnych należnych z tytułu realizacji tego Zamówienia;

  b. W przypadku wyboru sposobu płatności wskazanego w ust. 4 pkt 2) powyżej – po przesłaniu przez Sprzedawcę Klientowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia.

 

V. DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW, WYSYŁKA PRODUKTÓW  I DOSTAWA PRODUKTÓW 

 1. Dostępność każdego z Produktów jest opisana każdorazowo przy tym Produkcie poprzez wskazanie, że jest on dostępny bądź niedostępny wraz z informacją dla Produktów dostępnych o czasie ewentualnej wysyłki. W przypadku Produktów oznaczonych jako niedostępne, Klient, pozostawiając swój adres e-mail, może zgłosić prośbę o powiadomienie go na podany przez niego adres e-mail o zmianie statusu tego konkretnego Produktu na dostępny. W przypadkach losowych termin wysyłki Produktu wskazany na Stronie Sklepu internetowego może ulec zmianie, o której to zmianie Klient, który złożył Zamówienie na ten Produkt, zostanie poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail przez Sprzedawcę, niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o tej zmianie przez Sprzedawcę.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką kurierską, wysyłka przesyłki z Produktem – nastąpi po spełnieniu przesłanek wskazanych w § 4 ust. 6 lit. a 1) Regulaminu, z zachowaniem terminu dostępności danego Produktu wskazanego na Stronie sklepu internetowego, przy czym dla Zamówień złożonych w Dni Robocze do godziny 12.00 dla Produktów oznaczonych jako „Dostępne. Wysyłka w ciągu 24 h” – nie później niż 24 godziny od momentu spełnienia przesłanek wskazanych w § 4 ust. 6 lit. a Regulaminu.

 3. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca zasadniczo nie realizuje dostawy Produktów poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Klient zainteresowany dostawą Produktów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej może skontaktować się ze Sprzedawcą z zapytaniem dotyczącym takiej możliwości – w sytuacji, gdy Sprzedawca będzie miał taką możliwość, przedstawi Klientowi ewentualne koszty dostarczenia Produktu do wskazanego przez Klienta miejsca.

 4. Produkty mogą być dostarczone Klientowi lub odebrane przez niego osobiście – w zależności
  od wyboru Klienta dokonanego na etapie składania Zamówienia:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta opcji przesyłki kurierskiej – Produkty będą dostarczane przez firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, na adres wskazany przez Klienta
   w trakcie składania Zamówienia;

 1. Koszty dostawy Produktów ponosi Klient, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej. Koszty dostawy Produktów naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami. Klient jest informowany o kosztach dostawy podczas składania Zamówienia.

 2. Sprzedawca dla Zamówień o określonej wartości minimalnej, wskazanej na Stronie internetowej lub w inny sposób wybrany przez Sprzedawcę, może zwolnić Klienta z kosztów dostawy do Klienta i ponieść te koszty samodzielnie. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim w podsumowaniu Zamówienia koszt dostawy zostanie oznaczony jako „0,00”, lub „gratis”, lub w inny równoważny sposób.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy:

  1. Za pośrednictwem przesyłki kurierskiej – termin dostarczenia Produktów do Klienta wynosi zazwyczaj od 1 do 4 Dni Roboczych od momentu wysłania;

 1. Klient zobowiązuje się do odebrania – w zależności od wybranej przez Klienta opcji – wysłanych
  lub przygotowanych do odbioru Produktów. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem wskazanym przez niego jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku nieodebrania przesyłki z Produktami przez Klienta i zwrócenia przesyłki Sprzedawcy przez dostawcę lub też nieodebrania Produktów z siedziby Sprzedawcy (w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia ponownie z Klientem terminu i kosztu dostawy.

 2. Klient powinien zbadać przesyłkę z Produktami w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu.

 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.


VI. RĘKOJMIA I REKLAMACJE 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkty objęte Umową Sprzedaży wolne
  od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktów na zasadach określonych
  w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego.

 3. Klient może złożyć reklamację dotyczącą Produktu, dotyczącą realizacji Umowy sprzedaży lub też świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

 4. Reklamacja dotycząca realizacji Umowy sprzedaży lub też świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę:

  1. może zostać złożona przez Klienta poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie Sklepu internetowego, na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@movando.pl lub pisemnie na adres: Movando Sp. z o.o., ul. Kolejowa 15/17 lok. 206A, 01-217 Warszawa (Polska);

  2. powinna zawierać dane kontaktowe Klienta umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, numer Zamówienia lub dane umożliwiające jego identyfikację (jeśli reklamacja dotyczy realizacji Umowy sprzedaży w zakresie innym niż dotyczący Produktu), opis zgłaszanych zastrzeżeń (nieprawidłowości), a także datę wystąpienia/stwierdzenia zgłaszanych nieprawidłowości (zastrzeżeń) oraz żądanie Klienta.

 1. Reklamacja dotycząca Produktu:

  1. może zostać złożona przez Klienta na adres: Movando Sp. z o.o., ul. Kolejowa 15/17 lok. 206A, 01-217 Warszawa (Polska);

  2. powinna zawierać reklamowany Produkt wraz z: 1) opisem wady/uszkodzenia, jakie powstało w Produkcie, 2) wskazaniem żądania reklamacyjnego (np. wymiany Produktu na wolny od wad), 3) wskazaniem danych kontaktowych Klienta umożliwiających udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz 4) dowodem zakupu Produktu (np. faktury).

 1. Jeżeli reklamacja jest niekompletna, w tym w szczególności podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, w szczególności reklamacja nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 4 lub w ust. 5 powyżej, przed jej rozpatrzeniem Sprzedawca zwróci się niezwłocznie do składającego reklamację o jej uzupełnienie w koniecznym dla celów jej rozpoznania zakresie.

 2. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź
  na reklamację wysyłana jest na adres do korespondencji (dane kontaktowe) podany (podane) przez Klienta w reklamacji.


VII. USŁUGI NIEODPŁATNE 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną usługi nieodpłatne polegające na:
  1. Prowadzeniu Konta Klienta;
  2. Udostępnianiu formularza kontaktowego na Stronie Sklepu internetowego
  3. Wysyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną (tzw. newsletter’a i innych).
 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem usługi wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (tzw. newsletter’a i innych), które są wysyłane w terminach określonych przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca może wprowadzić zmiany do świadczonych przez niego w związku ze Stroną Sklepu internetowego usług nieodpłatnych, w tym rozszerzyć ich zakres. Zmiana w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim może zostać wprowadzona poprzez zmianę Regulaminu zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 9 Regulaminu.
 4. Usługa nieodpłatna polegająca na udostępnianiu formularza kontaktowego polega na umożliwieniu Klientom przesyłania za jego pośrednictwem wiadomości do Sprzedawcy. Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z tej usługi, zaprzestając korzystania z formularza kontaktowego.
 5. Usługa nieodpłatna polegająca na udostępnieniu Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji i polega na gromadzeniu oraz udostępnianiu Klientowi w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy danych dotyczących Klienta związanych z jego działaniami w ramach Sklepu internetowego, w tym historii zamówień oraz umożliwia dokonanie modyfikacji podanych przez niego danych, jak również korzystanie z innych ewentualnie udostępnianych funkcjonalności. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Klient może w każdym czasie zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta, które zostanie usunięte przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia odpowiedniego żądania ze strony Klienta
  w tym przedmiocie, przy czym żądanie to może zostać zgłoszone pisemnie na adres Sprzedawcy: Movando Sp. z o.o., ul. Kolejowa 15/17 lok. 206A, 01-217 Warszawa (Polska), za pośrednictwem e-mail na adres sprzedawcy: kontakt@movando.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Sklepu internetowego.
 6. Usługa wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (tzw. newsletter`a i innych) polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219, ze zm.), a zatem przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Sprzedawcy, w tym w szczególności informowania o nowych produktach lub usługach, jak również promocjach. Z usługi wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (tzw. newsletter`a i innych) może skorzystać każdy Klient, który wyrazi swoją zgodę na otrzymywaniu ww. informacji handlowych i prześlę tę zgodę do Sprzedawcy. Z chwilą wyrażenia i przesłania zgody wskazanej w zdaniu poprzednim zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (tzw. newsletter`a i innych). Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ww. informacji handlowych drogą elektroniczną (tzw. newsletter`a i innych) przez wypisanie się z subskrypcji, w tym za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi ww. usługi, lub też za pośrednictwem zgłoszenia pisemnego na adres Sprzedawcy: Movando Sp. z o.o., ul. Kolejowa 15/17 lok. 206A, 01-217 Warszawa (Polska), lub też za pośrednictwem e-mail na adres Sprzedawcy: kontakt@movando.pl, lub też za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Sklepu internetowego.
 7. Umowy dotyczące świadczenia usług nieodpłatnych są zawierane na czas nieokreślony
  i nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta.
 8. Niezależnie od ust. 3 – 6 powyżej i bez uszczerbku dla nich, każda ze Stron – Sprzedawca oraz Klient mogą rozwiązać w każdym czasie i bez podawania przyczyn umowę o świadczenie usług nieodpłatnych, bez uszczerbku dla praw nabytych przez drugą ze Stron przed rozwiązaniem Umowy, przy czym dla tych celów wystraczające jest w przypadku Klienta – złożenie w tym przedmiocie oświadczenia na adres Sprzedawcy: Movando Sp. z o.o., ul. Kolejowa 15/17 lok. 206A, 01-217 Warszawa (Polska), lub też za pośrednictwem e-mail na adres sprzedawcy: kontakt@movando.pl, lub też za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Sklepu internetowego, a w przypadku Sprzedawcy – wprowadzenia zmian do Regulaminu stosownie do § 11 ust. 9 Regulaminu.

 

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA 

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie:
  a) 14 dni, dalej również jako „Ustawowe prawo odstąpienia”
  b) od 15 do 30 dnia, dalej również jako „Rozszerzone prawo odstąpienia” z zastrzeżeniem pkt. 10.
  Termin odstąpienia liczony jest od dnia otrzymania Produktu (objęcia Produktu w posiadanie) przez Klienta lub od dnia w którym osoba trzecia inna niż dostawca i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu, a w przypadku realizacji Zamówienia składającego się z więcej niż jednego Produktu osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 a) i b), powyżej wystarczy wysłanie przez Klienta Sprzedawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone przez Klienta na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pocztą na adres: Movando Sp. z o.o., ul. Kolejowa 15/17 lok. 206A, 01-217 Warszawa (Polska), lub też za pośrednictwem e-mail na adres sprzedawcy: kontakt@movando.pl, lub też za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Sklepu internetowego, lub też – w przypadku stworzenia takiej funkcjonalności w ramach Konta Klienta i jej dostępności – za pomocą Konta Klienta przy pomocy dedykowanej do tych celów zakładki „Zwroty towarów” (lub zakładki o analogicznej nazwie).
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient ma obowiązek zwrócić Produkt na rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży tego Produktu. Do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Przesyłka zawierająca zwracany Produkt powinna być wysłana na adres: Movando Sp. z o.o., ul. Kolejowa 15/17 lok. 206A, 01-217 Warszawa (Polska).
 9. Klient w przypadku odstąpienia od Umowy ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tj. w szczególności koszt przesyłki, w której Klient zwraca Produkty. Z uwagi na charakter Produktów mogą zostać one odesłane w zwykłym trybie pocztą.
 10. Rozszerzone prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi wyłącznie w stosunku do Produktów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Produkcie w chwili jego objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Konsument traci Rozszerzone prawo odstąpienia w przypadku skorzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów.IX. DANE OSOBOWE 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca tj. spółka pod firmą: Movando Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem:ul. Kolejowa 15/17 lok. 206A, 01-217 Warszawa, posiadającą adres do korespondencji: ul. Kolejowa 15/17 lok. 206, 01-217 Warszawa, telefon: 48 600 270 663, e-mail: kontakt@movando.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000911704, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, REGON: 389584330, NIP: 5272966156, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (opłacony w całości).

 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z prawem, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, dalej: RODO).

 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym informacje, których podanie jest wymagane na gruncie art. 13 RODO, znajdują się na Stronie Sklepu internetowego w dokumencie pod nazwą Polityka prywatności.X. PRAWA DO SKLEPU INTERNETOWEGO I ZAKAZANE DZIAŁANIA

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym Strony Sklepu internetowego, jej struktury, układu, strony głównej, podstron, projektu graficznego oraz jego poszczególnych elementów, w szczególności Treści, w tym wszelkich znaków towarowych, przysługują Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą uprawnionych do udzielania stosownych upoważnień osób trzecich. Prawa wskazane w zdaniu poprzednim obejmują
  w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej, w tym
  do znaków towarowych.
 2. Udostępnienie Treści przez Sprzedawcę w ramach Strony Sklepu internetowego i stworzenie możliwości zapoznania się z nimi, nie oznacza udzielenia jakimkolwiek osobom jakichkolwiek praw do Treści, w tym w szczególności zabronione jest kopiowanie, tworzenie opracowań (modyfikowanie) Treści, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem Treści lub ich egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
  i reemitowanie Treści, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

 3. Ust. 2 powyżej nie wyłącza możliwości korzystania z Treści w przypadkach, gdy takie korzystanie na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa nie wymaga zgody podmiotu uprawnionego, w szczególności w ramach dozwolonego użytku.

 4. Zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym przez Klientów
  w ramach Sklepu Internetowego.

 5. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów Strony Sklepu internetowego, w tym Treści, w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami
  lub naruszający dobra osobiste osób trzecich, w szczególności zabronione jest:

  1. Podawanie przez Klienta danych niezgodnych z prawdą lub naruszających prawa osób trzecich;

  2. Naruszanie za pośrednictwem Strony Sklepu internetowego dóbr osobistych osób trzecich
   lub Sprzedawcy;

  3. Dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

  4. Korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń́.

 6. Sprzedawca ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego,
  jak również̇ może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Strony Sklepu internetowego lub jej funkcjonalności ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku dopuszczenia się przez niego naruszeń opisanych w ust. 2, 4 lub 5 powyżej, pod warunkiem jednak uprzedniego wezwania Klienta do zaniechania naruszeń i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na zastosowanie się do wezwania Sprzedawcy.XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu w jakikolwiek sposób wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientów będących Konsumentami, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku ewentualnych niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami wskazanymi w zdaniu poprzednim, pierwszeństwo mają te przepisy, a Sprzedawca deklaruje w przypadku takiej niezgodności bezwzględnie podporządkowanie się i stosowanie odpowiedniego przepisu prawa w miejsce niezgodnego z tym przepisem postanowienia Regulaminu.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku umów Sprzedaży zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 3. Sprzedawca udostępnia Regulamin na Stronie Sklepu internetowego nieodpłatnie, a Klient ma możliwość utrwalenia treści Regulaminu poprzez jego pobranie, utrwalenie (zapisanie na trwałym nośniku) lub wydrukowanie w każdym momencie ze Strony Sklepu internetowego.

 4. W przypadku sporów z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy Klientów będących Konsumentami, w przypadku których właściwość sądów do rozpatrywania sporów będzie ustalana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu, w tym w szczególności związku z Umowami sprzedaży, jest prawo polskie. Postanowienie zdania poprzedniego wskazane w zdaniu poprzednim nie znajduje zastosowania w stosunku do Klientów będących Konsumentami w przypadku, gdy z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wynika brak możliwości wyboru prawa właściwego w drodze umownej lub wyłączenie właściwości wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania przez niego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być m.in. rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 7. Sprzedawca informuje, że pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu Unii Europejskiej (platforma ODR).

 8. Postanowienie ust. 6 i ust. 7 powyżej mają charakter informacyjny. Równocześnie Sprzedawca informuje, że nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym w sprawie reklamacji Sprzedawca nie wyraża zgody na udział w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie ww. sporów, chyba że taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, jednak nie wcześniej niż po 14 dniach od dnia opublikowania na Stronie Sklepu internetowego. Sprzedawca poinformuje Klienta na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 8 Regulaminu. Postanowienia zdań poprzedzających nie mogą pozostawać w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, nakazujących stosownie ich od określonego dnia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania (chyba że z obowiązujących przepisów prawa będzie wynikała konieczność stosowania nowych zasad do takich Zamówień).

 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl